جستجو بر اساس فصل ها:
جستجو بر اساس کلمات:

کالاهای گمرکی
کد تعرفه سرفصل نوع کالا الویت گمرکی
01012100 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص: 10
01012910 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. ـ ـ ـ اسب برای مسابقه 9
01012990 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01013000 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. ـ الاغ 10
01019000 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. ـ سایر 10
01022110 حيوانات زنده از نوع گاو. ـ ـ ـ گاو شیری 3
01022190 حيوانات زنده از نوع گاو. ـ ـ ـ سایر 3
01022900 حيوانات زنده از نوع گاو. ـ ـ سایر 3
01023100 حيوانات زنده از نوع گاو. ـ ـ مولد نژاد خالص 3
01023900 حيوانات زنده از نوع گاو. ـ ـ سایر 3
01029000 حيوانات زنده از نوع گاو. ـ سایر: 3
01031000 حيوانات زنده از نوع خوك. ـ مولد نژاد خالص 10
01039100 حيوانات زنده از نوع خوك. ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم 10
01039200 حيوانات زنده از نوع خوك. ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر 10
01041000 حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز. ـ از نوع گوسفند 1
01042010 حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز. ـ ـ ـ بز مولد نژاد 3
01042090 حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز. ـ ـ ـ سایر 3
01051110 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه مولد نژاد 3
01051120 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی 3
01051130 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی 3
01051140 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار 3
01051150 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه مادر تخم‌گذار 3
01051160 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی 3
01051170 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار 3
01051190 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ سایر 10
01051210 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ مولد نژاد 3
01051220 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون 3
01051290 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ـ سایر 10
01051300 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ مرغابی‌ها 10
01051400 غاز ها 10
01051500 ماکیان گینه ای 10
01059400 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ ماکیان از گونه‌های Gallus domesticus 10
01059900 مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي. ـ ـ سایر 10
01061110 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 10
01061190 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01061210 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 10
01061290 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01061300 ساير حيوانات زنده. ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae) 10
01061400 ساير حيوانات زنده. ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی 10
01061910 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی 10
01061920 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما 10
01061930 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی 10
01061990 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01062010 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) 10
01062090 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01063110 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) 10
01063190 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01063210 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 10
01063290 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01063310 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 3
01063320 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 10
01063390 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01063910 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) 10
01063990 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01064110 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل 3
01064120 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل 3
01064130 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 10
01064900 ساير حيوانات زنده. ـ ـ سایر 10
01069010 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌وسرم‌سازی) 10
01069020 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) 3
01069090 ساير حيوانات زنده. ـ ـ ـ سایر 3